کارت گرافیک مناسب آنریل انجین 5

nVIDIA GeForce Driver

فهرست کارت گرافیک های NVIDIA که نرم افزار آنریل انجین را پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce 800M Series Graphics Cards

این سری کارت گرافیک ها از DirectX 12 پشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

NVIDIA GeForce 700 Series

این سری کارت گرافیک ها از DirectX 11 پشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

NVIDIA GeForce GTX 1650

این سری کارت گرافیک ها از DirectX 12 پشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
از نظر فنی RayTracing را پشتیبانی می کند اما به دلیل
کمبود تعداد هسته های RT شاید از نظر عملی
RayTracing کمتر قابل استفاده باشد

NVIDIA GeForce 1000 Series Graphics

این سری کارت گرافیک ها از DirectX 12 پشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

این سری کارت گرافیک ها از DirectX 12 پشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
از نظر فنی RayTracing را پشتیبانی می کند
اما به دلیل کمبود تعداد هسته های RT شاید از نظر
عملی RayTracing کمتر قابل استفاده باشد

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

این سری کارت گرافیک ها از DirectX 12 پشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
از نظر فنی RayTracing را پشتیبانی می کند اما به دلیل
کمبود تعداد هسته های RT شاید از نظر عملی
RayTracing کمتر قابل استفاده باشد

NVIDIA GeForce RTX 2070

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 2060

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX2080 Ti

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 3060

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 3050

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 3070

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 3080

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 3090

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 4080

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

NVIDIA GeForce RTX 4090

این کارت گرافیک الزامات سیستم برا آنریل را برآورده میکند
و از RayTracing نیز پشتیبانی میکند

فهرست کارت گرافیک های AMD که نرم افزار آنریل انجین را پشتیبانی میکند

AMD R7 240

این سری کارت گرافیک ها از DirectX پشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD R5 M330

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon RX 520X 2GB

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD R9 280

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon RX 560 or 560D

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon RX 550

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon RX 580

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon RX 570

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon RX Vega 11

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon RX 590 8GB

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 5500 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 5300 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 5700 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 5600 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 6600 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 6650 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 6500 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 6400

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 6900 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 6800 6800 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 6750 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 6700 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند

AMD Radeon 6950 XT

این سری کارت گرافیک ها از DirectXپشتیبانی می کند
بنابراین نباید مشکلی در پشتیبانی از آنریل داشته باشند.
البته RayTracing را پشتیبانی نمی کنند
 • دو شرکت قدر در ساخت تراشه های کارت گرافیک NVIDIA و AMD کمک بسیار زیادی به دنیای گیم و شبیه سازی کردند که باعث شده در راستای پیشرفت سخت افزاری قطعات کامپیوتر و لپتاپ , نرم افزارها از جمله نرم افزار های معماری هم با این پیشرفت خودشان را تدبیق بدهند و بازار معماری و رندرینگ را متحول کنند
  ویویدویژوال , همگام با این جهش ها و پیشرفت ها در دنیای تکنولوژی همیشه آموزش های معماری خود را با ارتقا سخت افزارها و نرم افزارها تدبیق داده است و به صورت آموزش های رایگان معماری و دوره های پیشرفته معماری , در اختیار علاقمندان حوزه معماری قرار داده است
  امروزه نرم افزار آنریل تحت تاثیر همین پیشرفت ها قرار گرفته است و در ورژن های جدید تر خود توانسته در حوزه انیمشین و ریل تایم یک سر و گردن از بقیه نرم افزار های انمیشین بالاتر قرار بگیرد و سرعت خروجی و کیفیت های رندرینگ را افزایش دهد
  در گامی بلند دوره آموزش آنریل انجین از دو استاد توانمند در دنیای سی جی و شبیه سازی به نام های یونس بنا و محمدرضا محسنی
  رونمایی شده است و با شروع این دوره , هنرجویان زیادی قدم به دنیای جدیدی در عرصه پرزانته مدلسازی ها شده اند .
 •  
 • نکته: توجه داشته باشید این جدول صرفا برای مشخص کردن پشتیبانی کارت گرافیک از DirectX و RayTracing است و برای بهترین کیفیت و سرعت در رندرینگ توصیه میشود از کارت گرافیک های سری های جدید تر NVIDIA بهره بگیرید.
 • نکته: به طور کلی توصیه می شود از کارت گرافیک های NVIDIA برای نرم افزار آنریل انجین بهره بگیرید.
 • بهترین راه های نصب نرم افزار آنریل را میتوانید ازدر صفحه دانلود نرم افزار آنریل انجین مشاهده کنید
  نویسنده : محمدرضا محسنی
telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید

از شنبه تا چهارشنبه
ساعت 9 الی 17