پلاگین و ابزار های پر کاربرد نرم افزار اتوکد

توضیحات

پلاگین های اتوکد - پسورد : vividvisual
BIMsoftExpress
AutoAlign

کاربرد:ابزار ترازبندی خودکار BIM
موجودیت‌ها

قابل نصب : 2024 - 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

CihangirYazlm
GridLine

کاربرد: افزونه خطوط
شبکه

قابل نصب : 2024 - 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Engiware
MultipleOffset

کاربرد: بهبود تنظیم
فاصله چندگانه

قابل نصب : 2024 - 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

RichardStima
LevelSet

کاربرد: افزونه تنظیم
سطح

قابل نصب : 2024 - 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

EngiwareMultiple
Offset

کاربرد: تنظیم
فاصله چندگانه

قابل نصب : 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

AntoniaPetrovaTotal
Length

کاربرد: محاسبه
طول کل

قابل نصب : 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Antonia Petrova
Total Length

کاربرد: اندازه‌گیری طول کلی
موجودیت‌ها

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

BIMsoft Express
AutoAlign

کاربرد: هم‌ترازسازی
خودکار اجزا

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Engiware Multiple
Offset

کاربرد: ایجاد فاصله
چندگانه بین اجزا

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Geodesist
MLeader

کاربرد: ایجاد رهبری‌های چندخطی برای توضیح اجزا

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

KIM Personal
Layer Assistant

کاربرد: کمک به تنظیم
لایه‌های شخصی

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

LeeMac Programming
Align Text to Curve

کاربرد: هم‌ترازسازی متن با منحنی‌ها توسط لی‌مک برنامه‌نویسی

قابل نصب : 2020 - 2021

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Ljubomir Blanusa
Enla student

کاربرد: ابزار مورد استفاده برای دانشجویان در زمینه مهندسی عمران

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Richard Stima
Level Set

کاربرد: تنظیم سطح تراشه‌ها توسط ریچارد استیما

قابل نصب : 2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Serbest Cihangir
Grid Line

کاربرد: ایجاد خطوط شبکه توسط سربست چیهانگیر

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Todor Latev TL Hilbert
Curve Generator

کاربرد: ایجاد منحنی هیلبرت توسط تودور لاتوف

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Todor Latev TL
Maze Generator

کاربرد: ایجاد مسیرهای مارپیچ توسط تودور لاتوف

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Todor Latev TL
Polyline Morph

کاربرد: تغییر شکل چندخطی توسط تودور لاتوف

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

SerbestCihangir
GridLine

کاربرد: آکس بندی ستون - خطوط شبکه

قابل نصب : 2018

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

SerbestCihangir
GridLine

کاربرد: آکس بندی ستون - خطوط شبکه

قابل نصب : 2018

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

SerbestCihangir
GridLine

کاربرد: آکس بندی ستون - خطوط شبکه

قابل نصب : 2018

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

SerbestCihangir
GridLine

کاربرد: آکس بندی ستون - خطوط شبکه

قابل نصب : 2018

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

راهنمای نصب پلاگین اتوکد

کمک ترسیم - پسورد : vividvisual
شمارش اتوماتیک بلاک ها

قابل اجرا : 2021 به بالا

.

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

اندازه گذاری اتوماتیک

قابل اجرا : 2021 به بالا

.

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

آفست دو طرفه

قابل اجرا : 2021 به بالا

.

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

محاسبه اتوماتیک مساحت به همراه جدول

قابل اجرا : 2021 به بالا

.

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

ابزار ها - پسورد : vividvisual
فونت های مورد نیاز
برای اتوکد

....

...

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

آموزش نصب کاتب
به همراه فایل نصبی

....

...

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

مجموعه کاملی از بلاک های اتوکد

....

.

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

telegram-character.png

قبل از خرید می‌وانید

مشاوره بگیرید