۳۵ آبجکت مبلمان از ۳dsky

توضیحات

آرشیوی از آبجکت های آماده شرکت۳DDDشامل 35 آبجکت مبلمان

 

1) Minotti Lawrence B. 3dsMax 2012 + obj. V-Ray Units
2) Molteni&C Ribbon Bed Units: Millimeters Polys
3) Men’s_bed 3dsMax 2011 + fbx Corona Black bedroom. Polys
4) Roche Bobois_CARACTERE_Sacha Lakic 3dsMax 2011 + obj Vray
5) Mabay Vosart 1 3dsMax 2013 + obj Vray+Corona
6) Living Divani NeoWall Sofa 3dsMax 2012 + obj Vray Polys
7) BONALDO Peanut b 4 3dsMax 2012 + obj Vray
8) Ligne Roset TOGO 3 3dsMax 2011 + fbx Vray Polys
9) Beckwitch 3dsMax 2015 + obj Vray+Corona Polys
10) Granpiumotto Busnelli 2 3dsMax 2011 + obj Vray Poly Count
11) BoConcept Osaka Scandinavian Armchair 3dsMax 2012 + obj Vray+Corona
12) Calligaris Lazy Armchair 3dsMax 2012 + obj Vray
13) Cloud LN2 by Luca Nichetto 3dsMax 2015 + obj Vray Polys
14) Ikea Fixhult sofa-bed 3dsMax 2011 + obj Vray – Polygons:
15) Sofa Loft 220 cm 3dsMax 2013 + obj Vray+Corona Polygons:
16) Arm chair-1 3dsMax 2016 + obj Corona
17) Ditre Italia Flann – Bed 3dsMax 2012 + obj Vray Polys: 547.705 Verts:
18) Alfabed Now 3dsMax 2011 + obj Vray+Corona Polygons:
19) Poliform Bristol Chaise Lounge 3dsMax 2013 + obj Corona Poly:
20) Flexform Beauty 3 3dsMax 2013 + obj Vray+Corona Poly :
21) Flexform Romeo Chaise Lounge 3dsMax 2013 + obj Vray+Corona Poly:
22) Bed / Scandinavian 3dsMax 2015 + obj Corona
23) POLIFORM _Bellport Sofa 3dsMax 2014 + obj Vray
24) Agelo Cappellini Opera 40172/I 3dsMax 2011 + obj Vray Polys
25) Minotti Aston 3dsMax 2014 + obj Vray+Corona
26) Poltrana Frau John-John Sofa 3dsMax 2013 + obj Corona Poly
27) Lacoon-Sofa 3dsMax 2012 + obj Vray
28) B&B Italia Richard Sofa 3dsMax 2013 + obj Corona Poly
29) POLIFORM BELLPORT Sofa 3dsMax 2011 + fbx Vray
30) BONALDO Peanut b 2 3dsMax 2012 + obj Vray
31) Minotti Alexander Sofa 2 3dsMax 2012 + obj Vray
32) Poliform Bellport Sofa B 3dsMax 2012 + obj Vray Polys
33) Develius modular sofa 3dsMax 2013 + obj Corona
34) Wendelbo Kite Sofa 3dsMax 2016 + fbx Corona
35) Cornelio Cappellini HUG 3dsMax 2015 + obj Vray

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید