V-RayLight و بررسی پارامترهای آن

V-RayLight و بررسی پارامتر های آن

V-RayLight و بررسی پارامتر های آن V-RayLight درواقع یک نور پلاگین منبع نوری مخصوص  V-Ray است که میتواند برای ایجاد نورهای دقیق محیطی فیزیکال استفاده شود. پارامتر های بخش General گزینه On: این گزینه نور V-RayLight را روشن و خاموش میکند. گزینه Type: این گزینه شکل نور را مشخص و دارای این حالات است : […]