پاک و نصب کردن ۲ CORONA

برای دریافت پشتیبانی های بیشتر میتوانید عضو گروه تلگرام ویوید ویژوال شوید برای دریافت پشتیبانی های بیشتر میتوانید عضو گروه تلگرام ویوید ویژوال شوید