نکات مهم در پورتفولیو معماری و شبیه سازی

پورتفولیو

نکاتی در باب پورتفولیو معماری و شبیه سازی پورتفولیو چیست؟ پورتفولیو ، مجموعه آثار شماست که نشان می دهد چه توانایی هایی دارید و البته می تواند با رزومه شما هم ترکیب شود و یک مجموعه کامل از سوابق و مهارت های شما را فراهم آورد کاربرد یک پورتفولیو چیست؟ برای استخدام و مصاحبه های […]