دفتر برنامه ریزی

این دفتر، پیرو تلاش های ویوید ویژوال در جهت ایجاد محرک انگیزشی برای دیدن آموزش ها و انجام تمرین های مکمل، با بازدهی بالا، به صورت دقیق، جامع و کامل توسط تیم آموزشی ویوید ویژوال تهییه گردیده است
ازجمله ویژگی های بارز دفتر برنامه ریزی فردی ویوید ویژوال:
-هر دوره آموزشی متناسب با محتوای آموزشی و مدت زمان دوره، دفتر برنامه ریزی مختص به خود را دارد
-دفتر برنامه ریزی به صورت هفتگی، زمان بندی شده است
-هر روز هفته، با توجه به مطالب آموزشی جلسه و یا جلسات آموزشی آن روز، به بازه های زمانی کوتاه، تقسیم می شود
-بازه های زمانی اختصاص داده شده شامل، آموزش، تمرین و مرور مباحث می باشد
-این دفتر به صورت پیوسته و بدون اعمال فشار مضاعف و ایجاد استرس، کاربران را به پیشبرد روند آموزش های مورد نظر، سوق می دهد
-دفتر برنامه ریزی هر دوره، تنها متناسب با دوره آموزشی مورد نظر تدوین گردیده و بدون در اختیار داشتن آموزش های مربوط به دوره، کارایی ندارد

["https://vividdownload.ir/planning-booklet/i-max.zip" id="16089269"]

دانلود دفترهای برنامه ریزی پکیج ها

[mohseni_chklogin]

[https://vividdownload.ir/Maket.mp4 id=133290]
[https://vividdownload.ir/planning-booklet/i-max.zip id=16089269]
[mohseni_chkpp pid="57705" link="https://vividdownload.ir/planning-booklet/grasshopper.zip"] دفتر برنامه ریزی پکیج Grasshopper [/mohseni_chkpp]
[mohseni_chkpp pid="28643" link="https://vividdownload.ir/planning-booklet/rhino.zip"] دفتر برنامه ریزی پکیج Rhino [/mohseni_chkpp]
[mohseni_chkpp pid="36114" link="https://vividdownload.ir/planning-booklet/vrayman.zip"] دفتر برنامه ریزی پکیج Vray man [/mohseni_chkpp]
[mohseni_chkpp pid="132978" link="https://vividdownload.ir/planning-booklet/photoshop.zip"] دفتر برنامه ریزی پکیج photoshop [/mohseni_chkpp]
[mohseni_chkpp pid="81438" link="https://vividdownload.ir/planning-booklet/cad.zip"] دفتر برنامه ریزی پکیج cadplus [/mohseni_chkpp]
[mohseni_chkpp pid="74911" link="https://vividdownload.ir/planning-booklet/maxvray.zip"] دفتر برنامه ریزی پکیج +طراحی داخلیVray+max [/mohseni_chkpp]
[mohseni_chkpp pid="74911" link="https://vividdownload.ir/planning-booklet/maxvray.zip"] دفتر برنامه ریزی پکیج Vray+max [/mohseni_chkpp]
[mohseni_chkpp pid="135560" link="https://vividdownload.ir/planning-booklet/photoshop-coach.zip"] دفتر برنامه ریزی پکیج photoshop+coaching [/mohseni_chkpp]
[mohseni_chkpp pid="116239" link="https://vividdownload.ir/planning-booklet/i-max.zip"] دفتر برنامه ریزی پکیج max+corona [/mohseni_chkpp]