با خرید زود هنگام ، تخفیف 45 درصدی بگیرید و بجای 29 هزار تومان ، 19 پرداخت کنید.

تاریخ برگزاری: ۹۸/۱۱/۲۵

ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۹
محل برگزاری: شیراز، بین الحرمین، سالن همایش های شهر

ظرفیت ۲۸۹ بلیط.

ویدئوی تصویری اساتید ویوید ویژوال در رابطه با موضوع همایش شیراز

اگر مایل به شرکت در این همایش هستید حتماً ویدئوی بالا را ببینید.

همایش شبیه سازی معماری

یکی از هدفهای اصلی استودیو ویوید ویژوال، برگزاری همایش های آموزشی با موضوعات به روز دنیا برای علاقه مندان به شبیه سازی معماری هست. در طول ۵ سال فعالیت این مجموعه ده ها همایش در تهران و شهرستانها برگزار شده و امسال هم با همایش شیراز در سالنی ۳۵۰ نفره در خدمت علاقه مندان هستیم. مبحث اصلی این همایش، آموزش لومیون ۱۰  و BIM و آموزش تور مجازی و همچنین اموزش مدلینگ سازه چادری در اسکچاپ و ارایه ی pdf ۳۶۰ درجه میباشد.

مهرداد عزیزی

آموزش bim و همچنین ارایه ی حرفه ای به کارفرما با استفاده از تور مجازی ( علاقه مندان به رویت این بخش را از دست ندهند )

محمد رضا محسنی

آموزش مدلینگ سازه های چادری در نرم افزار اسکچاپ

یونس بنا

آموزش لومیون 10 و بررسی این موضوع که چرا برخی رندر های لومیون خیلی از بقیه بهتر است

 

آنتراک و پذیرایی

از برنامه های بخش استراحت، پذیرایی، عکاسی و گپ و گفت و گو با اساتید می باشد

 بخش های آموزشی ﻫﻤﺎﯾﺶ

 

ﺑﺨﺶ اول: اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺤﺴﻨﯽ

 • ﻣﺪﻟﯿﻨﮓ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭼﺎدری
 • ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ Pdf 3d 360 ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ

 

ﺑﺨﺶ دوم: اﺳﺘﺎد ﻣﻬﺮداد ﻋﺰﯾﺰی

 • ﭼﯿﺴﺖ؟ BIM
 • ﭼﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ؟
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار روﯾﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ: ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺎز ﯾﮏ و دو ﭘﺮوژه، ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎ، ﻃﺮاﺣﯽ
 • داﺧﻠﯽ، ﻣﺘﺮه و ﺑﺮآورد، ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و … ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﭘﺮوژه
 •  ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزه -ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی 
 • ﺗﻬﯿﻪ رﻧﺪرﻫﺎی ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ و ﺗﻮر ﻣﺠﺎزی در ﻧﺮم اﻓﺰار روﯾﺖ و …

 

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: اﺳﺘﺎد ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻨﺎ

 • آموزش لومیون 10
 • نقد و بررسی دلایلی که باعث میشود رندر های لومیون شما رئال شود

سبد خرید محصول با موفقیت حذف شد. بازگردانی محصول
 • هیچ محصولی در سبد وجود ندارد.